AUTO@ klubo portalas Lietuvos automobilistams
      


  AUTO@ klubo portalas » Verta žinoti » Teisinė bazė  

   Teisinė bazė   
 
  
Dėl kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros atlikimo taisyklių
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINĖS

TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO TAISYKLIŲ

 

2003 m. balandžio 18 d. Nr. 3-275

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2002, Nr. 86-3699):

1. Tvirtinu Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros atlikimo taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1993 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. 445 „Dėl kelių transporto priemonių valstybinių techninių apžiūrų taisyklių tvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 66-1261);

2.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. vasario 22 d. įsakymą Nr. 37 „Dėl susisiekimo ministro 1993 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 445 „Dėl kelių transporto priemonių valstybinių techninių apžiūrų taisyklių tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 21-544);

2.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. birželio 6 d. įsakymą Nr. 191 „Dėl susisiekimo ministro 1993 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 445 „Dėl kelių transporto priemonių valstybinių techninių apžiūrų taisyklių tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 53-1910);

2.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. rugpjūčio 22 d. įsakymą Nr. 251 „Dėl susisiekimo ministro 1993 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 445 „Dėl kelių transporto priemonių valstybinių techninių apžiūrų taisyklių tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 74-2615);

2.5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 3-96 „Dėl susisiekimo ministro 1993 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 445 „Dėl kelių transporto priemonių valstybinių techninių apžiūrų taisyklių tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 26-949).

3. Įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.

 

Susisiekimo Ministras                                 Zigmantas Balčytis

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2003 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3-275

 

KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINĖS TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros atlikimo taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) nustato kelių transporto priemonių (išskyrus traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas bei jų priekabas) valstybinės techninės apžiūros atlikimo tvarką ir periodiškumą bei yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių kelių transporto priemonės yra įregistruotos arba registruojamos Lietuvos Respublikoje.

2. Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros tikslas – identifikuoti transporto priemones ir įvertinti jų techninę būklę.

3. Naudoti kelių transporto priemones, kurioms nustatytu laiku neatlikta valstybinė techninė apžiūra, draudžiama.

4. Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros atlikimo periodiškumą kontroliuoja policijos ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Inspekcija) pareigūnai.

5. Maksimalias kainas už kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros atlikimą tvirtina Susisiekimo ministerija, suderinusi jas su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Kelių transporto priemonės (toliau vadinama – transporto priemonės) – tai L3, L4, L5, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 klasių transporto priemonės, kurių sąvokos apibrėžtos Transporto priemonių klasifikavime ir kodavime, patvirtintame susisiekimo ministro 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl kelių transporto priemonių gamybos ir perdirbimo tvarkos ir jų techninės ekspertizės atlikimo norminių dokumentų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2360; 1999, Nr. 28-814; 2001, Nr. 11-328).

Kontrolinė apžiūra – techninės apžiūros kontrolieriaus atliktos valstybinės techninės apžiūros kokybės kontrolinis patikrinimas (įvertinimas), atliekamas Inspekcijos pareigūnų ar įgaliotų valstybinės techninės apžiūros įmonės darbuotojų.

Pakartotinė valstybinė techninė apžiūra (toliau vadinama – pakartotinė apžiūra) – transporto priemonės valstybinė techninė apžiūra, kurios metu tikrinama, ar pašalinti prieš tai atliktos valstybinės techninės apžiūros metu nustatyti trūkumai ir ar neatsirado naujų trūkumų.

Techninė ekspertizė – gaminamos ar perdirbamos transporto priemonės projektinės-techninės dokumentacijos bei pagamintos ar perdirbtos transporto priemonės atitikties teisės aktų nustatytiems gamybos ir perdirbimo reikalavimams įvertinimas.

Techninės apžiūros kontrolierius (toliau vadinama – kontrolierius) – asmuo, atitinkantis teisės aktų nustatytus reikalavimus, dirbantis valstybinės techninės apžiūros įmonėje ir turintis Inspekcijos išduotą pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti valstybinę techninę apžiūrą bei priimti sprendimus dėl valstybinę techninę apžiūrą patvirtinančių dokumentų išdavimo.

Techninės apžiūros rezultatų kortelė (toliau vadinama – rezultatų kortelė) – nustatytos formos dokumentas, kuriame įrašyti valstybinės techninės apžiūros rezultatai.

Techninės apžiūros rezultatų kortelės priedas (toliau vadinama – rezultatų kortelės priedas) – prie rezultatų kortelės pridedamas nustatytos formos dokumentas, kuriame įrašyti valstybinės techninės apžiūros rezultatai, kai transporto priemonė yra tikrinama pagal nustatytus papildomus reikalavimus.

Techninės apžiūros stotis (toliau vadinama – stotis) – valstybinės techninės apžiūros įmonės pagal teisės aktų reikalavimus įrengta atskira valstybinės techninės apžiūros atlikimo vieta.

Techninės apžiūros talonas (toliau vadinama – talonas) – transporto priemonės valdytojui išduodamas šiose taisyklėse nustatytos formos dokumentas, patvirtinantis valstybinės techninės apžiūros atlikimą.

Techninės apžiūros ženklas-lipdukas (toliau vadinama – ženklas-lipdukas) – šiose taisyklėse nustatyto pavyzdžio žymuo, kontrolieriaus klijuojamas ant transporto priemonės valstybinio numerio ženklų ir rodantis valstybinės techninės apžiūros atlikimą bei jos galiojimo laiką.

Transporto priemonės identifikavimas (toliau vadinama – identifikavimas) – transporto priemonės ir jos registracijos bei gamintojo ar jo įgalioto atstovo išduotuose dokumentuose nurodytų duomenų atitikties nustatymas.

Transporto priemonės tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikatas (toliau vadinama – tinkamumo patvirtinimo sertifikatas) – dokumentas, patvirtinantis, kad pavojingus krovinius vežanti EX/II, EX/III, FL, OX ar AT tipo transporto priemonė atitinka Europos sutarties dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais (toliau vadinama – ADR) nustatytus reikalavimus.

Transporto priemonės valdytojas – asmuo nuosavybės, patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu valdantis ir naudojantis transporto priemonę.

Valstybinė techninė apžiūra (toliau vadinama – apžiūra) – Lietuvos Respublikoje įregistruotos transporto priemonės privalomas periodinis techninės būklės patikrinimas.

Valstybinės techninės apžiūros įmonė (toliau vadinama – įmonė) – įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė, atitinkanti teisės aktų nustatytus reikalavimus ir turinti Inspekcijos išduotą leidimą, suteikiantį teisę atlikti apžiūrą. Įmonė savo sudėtyje gali turėti stočių.

 

III. APŽIŪROS ATLIKIMO TVARKA

 

7. Apžiūra atliekama ir ją patvirtinantys dokumentai išrašomi bei išduodami įmonėse, turinčiose Inspekcijos išduotą leidimą, suteikiantį teisę atlikti apžiūrą.

8. Transporto priemonių valdytojai transporto priemones šiose taisyklėse nustatytu periodiškumu turi teisę pateikti apžiūrai į bet kurią įmonę ar stotį nepriklausomai nuo transporto priemonės įregistravimo vietos.

9. Naudotų transporto priemonių, registruojamų šalyje pirmą kartą, apžiūra atliekama prieš jų įregistravimą.

10. Naujos (registruojamos pirmą kartą) transporto priemonės įregistruojamos be apžiūros, tačiau valdytojas privalo įregistruotą transporto priemonę pristatyti į įmonę ar jos stotį, kur atliekamas šios transporto priemonės identifikavimas, patikrinama komplektacija (pirmosios pagalbos rinkinys(-iai), gesintuvas(-ai), avarinis sustojimo ženklas, ratų atsparos) bei reikalingi dokumentai, nurodyti šių taisyklių 17 punkte. Naujos transporto priemonės, kurios bus naudojamos tarptautiniam keleivių ar krovinių vežimui, pavojingų krovinių vežimui, keleivių vežimui taksi, taip pat „žaliosios“, „žalesnės ir saugios“ ir „EURO 3 saugios“ transporto priemonės turi atitikti joms nustatytus specialius ar papildomus reikalavimus. Šiais atvejais kontrolierius apžiūros dokumentus įformina ir transporto priemonę paženklina pagal šių taisyklių V skyriaus reikalavimus. Talonas minėtoms transporto priemonėms išduodamas jų įregistravimo dienos data, apie tai pažymint rezultatų kortelės skiltyje „IŠVADOS IR PASTABOS“.

11. Vienetinės gamybos transporto priemonėms ir perdirbtoms transporto priemonėms prieš apžiūrą nustatyta tvarka turi būti atlikta techninė ekspertizė.

12. Pakeitus transporto priemonės valstybinio numerio ženklus, talono grafoje „Pastabos“ naujus valstybinio numerio ženklus įrašo kontrolierius arba registraciją vykdančios įmonės darbuotojas. Po įrašu jie privalo nurodyti savo vardą, pavardę ir pasirašyti. Ant naujai išduotų valstybinio numerio ženklų apžiūros atlikimo data, ženklai-lipdukai užklijuojami įmonėje ar jos stotyje.

13. Kai baigiama transporto priemonės eksploatacija ir transporto priemonė išregistruojama, paimant jos valstybinio numerio ženklus ir registracijos dokumentus, talonas nustoja galioti ir atiduodamas registraciją vykdančiai įmonei.

Jeigu baigusią eksploataciją šalyje ar įvežtą iš užsienio transporto priemonę vėl norima pradėti naudoti, prieš įregistravimą turi būti atlikta jos techninė ekspertizė.

14. Keičiantis transporto priemonės valdytojui, talonas perduodamas naujam valdytojui, o transporto priemonė kitai apžiūrai pristatoma pagal nustatytą periodiškumą.

15. Valdytojas, laiku nepristatęs transporto priemonės apžiūrai, privalo kreiptis į atitinkamus įgaliojimus turintį policijos padalinį ir gauti vienkartinį leidimą jai pristatyti į apžiūrą.

16. Transporto priemonė apžiūrai pateikiama švari, be keleivių ir krovinių. Išimtiniais atvejais pakrauta transporto priemonė į apžiūrą gali būti pristatyta tik suderinus su įmone.

17. Valdytojas, pristatydamas transporto priemonę apžiūrai, privalo pateikti:

17.1. vairuotojo pažymėjimą;

17.2. transporto priemonės registracijos dokumentus;

17.3. dokumentą, patvirtinantį apmokėjimą už apžiūros atlikimą;

17.4. ankstesnės apžiūros taloną;

17.5. dokumentus, kurie teisės aktų nustatyta tvarka patvirtina mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones ir Lietuvos Respublikoje įregistruotų transporto priemonių savininkų naudotojo mokesčio sumokėjimą;

17.6. potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro išduotą Įrenginio registravimo pažymėjimą ir įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos techninės būklės patikrinimo protokolą, suteikiantį teisę toliau naudotis ant transporto priemonės sumontuotais didesnės kaip 1 tonos keliamosios galios strėlinio tipo kranais, kėlimo platformomis, taip pat I grupės takiųjų medžiagų talpyklomis ir didesnės kaip 1 kub. metro tūrio cisternomis ir jų įranga skirtiems pavojingiems kroviniams gabenti;

17.7. akredituotos ar įgaliotos įmonės arba laboratorijos išduotą galiojantį metrologinės patikros liudijimą tachografui, taksometrui, taip pat taksometro techninį pasą;

17.8. „žaliesiems“, „žalesniems ir saugiems“ ir „EURO 3 saugiems“ sunkvežimiams transporto priemonės gamyklos gamintojos ar jos įgalioto atstovo Lietuvoje išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad jie atitinka išmetamųjų dujų ir triukšmo reikalavimus, bei eismo saugumo sertifikatus „žalesniems ir saugiems“ ir „EURO 3 saugiems“ sunkvežimiams, taip pat transporto priemonės gamyklos gamintojos ar jos įgalioto atstovo Lietuvoje arba apžiūros įmonės (kai įgalioto atstovo Lietuvoje nėra) išduotus eismo saugumo sertifikatus priekaboms (puspriekabėms), pritaikytoms darbui su „žalesniais ir saugiais“ ar „EURO 3 saugiais“ sunkvežimiais;

17.9. prašymą išduoti ar pratęsti tinkamumo patvirtinimo sertifikatą vežti pavojingus krovinius, kuriame nurodomos numatomų vežti pavojingų krovinių klasės, JT numeriai ir, jei reikalaujama, pakavimo grupės ir tinkami pavojingų krovinių pavadinimai (pagal Jungtinių Tautų Organizacijos Ekspertų komiteto sudarytą ir Europos Ekonominės Komisijos patvirtintą pavojingų medžiagų sąrašą) bei pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuotojui vežti pavojingus krovinius transporto priemone. Valdytojai, norintys vežti pavojingus krovinius, kurių nėra Jungtinių Tautų Organizacijos Ekspertų komiteto sudarytame pavojingų medžiagų sąraše, prašyme turi nurodyti šių medžiagų pavadinimus anglų kalba;

17.10. techninės ekspertizės pažymą, išduotą vienetinės gamybos transporto priemonei ar perdirbtai transporto priemonei pagal susisiekimo ministro patvirtintos Transporto priemonių gamybos ir perdirbimo tvarkos reikalavimus;

17.11. nustatytos formos pažymą (dvejus metus nuo įrangos sumontavimo dienos pažymą atstoja nustatytos formos Automobilio priėmimo suskystintų dujų kuro sistemai sumontuoti ir jo perdavimo savininkui aktas) apie suskystintų dujų kuro sistemos patikrinimą ir pripažinimą tinkama naudoti automobiliuose, kuriuose ši sistema įrengta.

18. Apžiūros metu tikrinama, ar:

18.1. įrašai pateiktuose dokumentuose atitinka faktinius duomenis;

18.2. transporto priemonės techninė būklė, konstrukcija, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas bei efektyvumas atitinka susisiekimo ministro patvirtintus Techninių reikalavimų naudojamoms kelių transporto priemonėms, gamintojo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

18.3. vienetinės gamybos ar perdirbtoms transporto priemonėms išduotose techninės ekspertizės pažymose nurodyta, kad transporto priemonė pagaminta ar perdirbta laikantis nustatytų reikalavimų;

18.4. automobiliuose įrengtai suskystintų dujų kuro sistemai yra galiojantys dokumentai apie atliktą jos periodinį patikrinimą.

19. Apžiūros metu nustačius, kad transporto priemonė perdirbta ir neatlikta techninė ekspertizė, kontrolierius nutraukia apžiūros atlikimą ir transporto priemonę nukreipia į techninę ekspertizę.

 

IV. APŽIŪROS ATLIKIMO DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS IR TRANSPORTO

PRIEMONĖS ŽENKLINIMAS

 

20. Kontrolierius atlikdamas apžiūrą pildo rezultatų kortelę, o jei transporto priemonei nustatyti papildomi reikalavimai (pavojingus krovinius vežančioms EX/II, EX/III, FL, OX ir AT tipų pagal ADR transporto priemonėms, „žaliesiems“, „žalesniems ir saugiems“, „Euro 3 saugiems“ sunkvežimiams) – ir rezultatų kortelės priedą.

21. Atlikus apžiūrą ir nustačius, kad transporto priemonė yra techniškai tvarkinga, apžiūros atlikimo dokumentai įforminami ir transporto priemonės ženklinimas atliekamas tokia tvarka:

21.1. kai transporto priemonė įregistruota – valdytojas pasirašo užpildytoje rezultatų kortelėje, jam išduodamas talonas ir rezultatų kortelės dublikatas, o kontrolierius priekinio ir galinio valstybinio numerio ženklų viršutiniuose langeliuose atitinkamos spalvos ženklus-lipdukus priklijuoja taip, kad skaičius, rodantis mėnesį, iki kurio transporto priemonė turi būti pateikta kitai apžiūrai, būtų nukreiptas į viršų;

21.2. kai naudota transporto priemonė neįregistruota – transporto priemonės valdytojas pasirašo užpildytoje rezultatų kortelėje, jam išduodamas rezultatų kortelės dublikatas su kontrolieriaus spaudu bei parašu patvirtintu įrašu „Galima registruoti“ rezultatų kortelės skiltyje „IŠVADOS IR PASTABOS“. Apžiūros atlikimą patvirtinantys dokumentai išduodami po transporto priemonės įregistravimo apžiūros atlikimo dienos data.

Rezultatų kortelėje įrašas „Galima registruoti“ daromas ir esant nesukomplektuotai transporto priemonei, nepateikus dokumentų, patvirtinančių apie mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones ir Lietuvos Respublikoje įregistruotų transporto priemonių savininkų naudotojo mokesčio sumokėjimą ir/arba be valstybinio numerio ženklų. Šiuo atveju transporto priemonės valstybinio numerio ženklų tvirtinimas, transporto priemonės komplektacija tikrinami ir trūkstami dokumentai pateikiami po transporto priemonės įregistravimo, prieš išduodant apžiūros atlikimą patvirtinančius dokumentus;

21.3. „žalių“, „žalesnių ir saugių“ ir „EURO 3 saugių“ sunkvežimių valdytojams, turintiems atitinkamus išmetamųjų dujų ir triukšmo atitikimo sertifikatus, išduodami rezultatų kortelių priedų dublikatai, o „žalesnių ir saugių“ ir „EURO 3 saugių“ sunkvežimių valdytojams – eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikatų pratęsimai (techninės apžiūros sertifikatai). Priekabų (puspriekabių), kurios eksploatuojamos su „žalesniais ir saugiais“ ar „EURO 3 saugiais“ sunkvežimiais, valdytojams išduodami rezultatų kortelių priedų dublikatai, eismo saugumo sertifikatai (jei nėra gamintojo įgalioto atstovo Lietuvoje) ir jų pratęsimai (techninės apžiūros sertifikatai). Visų išvardytų transporto priemonių talonų skiltyje „Pastabos“ dedamas spaudas su įrašu „Žaliasis“, „Žalesnis ir saugus“ arba „EURO 3 saugus“. Šie įrašai patvirtinami apžiūrą atlikusio kontrolieriaus asmeniniu spaudu ir parašu;

21.4. EX/II, EX/III, FL, OX ir AT tipų pagal ADR transporto priemonių, vežančių pavojingus krovinius, valdytojams išduodami rezultatų kortelių priedų dublikatai ir tinkamumo patvirtinimo sertifikatai, o talono skiltyje „Pastabos“ dedamas spaudas su įrašu „Pavojingiems kroviniams“. Šis įrašas patvirtinamas apžiūrą atlikusio kontrolieriaus asmeniniu spaudu ir parašu;

21.5. transporto priemonių valdytojams, turintiems ar siekiantiems įgyti licencijas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, išduodamas pilkos spalvos talonas, jo skiltyje „Pastabos“ įrašomas taksometro numeris. Šis įrašas patvirtinamas apžiūrą atlikusio kontrolieriaus asmeniniu spaudu ir parašu.

22. Esant techniškai netvarkingai transporto priemonei, kai jai:

22.1. nenustatyti papildomi reikalavimai – transporto priemonės valdytojui išduodamas užpildytas rezultatų kortelės dublikatas, kuriame surašyti apžiūros metu nustatyti trūkumai;

22.2. nustatyti papildomi reikalavimai ir:

22.2.1. nustatyti trūkumai pagal pagrindinius ir papildomus reikalavimus – transporto priemonės valdytojui išduodami užpildyti apžiūros rezultatų kortelės ir jos priedo dublikatai, kuriuose surašyti apžiūros metu nustatyti trūkumai;

22.2.2. nustatyti trūkumai pagal pagrindinius reikalavimus ir nenustatyta trūkumų pagal papildomus reikalavimus – transporto priemonės valdytojui išduodami apžiūros rezultatų kortelės ir jos priedo dublikatai su rezultatų kortelės dublikate surašytais apžiūros metu nustatytais trūkumais;

22.2.3. nenustatyti trūkumai pagal pagrindinius reikalavimus, o nustatyti – pagal papildomus reikalavimus – transporto priemonės valdytojui išduodami apžiūrą patvirtinantys dokumentai (apžiūros rezultatų kortelės dublikatas, techninės apžiūros talonas ir užklijuojami ženklai-lipdukai) bei rezultatų kortelės priedo dublikatas su apžiūros metu nustatytais trūkumais. Per nustatytą laiką pašalinus rezultatų kortelės priedo dublikate nurodytus trūkumus, atitinkami sertifikatai išduodami apžiūros atlikimo dienos data bei padaromi kiti privalomi įrašai talone.

23. Rezultatų kortelės ir rezultatų kortelės priedo dublikatai, su juose nurodytais apžiūros metu nustatytais trūkumais, suteikia teisę vieną mėnesį nuo jų išdavimo dienos vieną kartą atlikti pakartotinę apžiūrą. Transporto priemonėms, kurioms apžiūros metu nustatyti trūkumai pagal pagrindinius reikalavimus, išduotas rezultatų kortelės dublikatas nesuteikia teisės naudotis tokia transporto priemone.

24. Pakartotinės apžiūros metu tikrinama, ar pašalinti rezultatų kortelės dublikate nurodyti trūkumai. Jei nurodytų trūkumų šalinimas galėjo paveikti kitus transporto priemonės elementus bei jų savybes, tai papildomai tikrinama, ar jie atitinka nustatytus reikalavimus. Valdytojas taip pat privalo pašalinti trūkumus, kurie atsirado iki atvykimo į pakartotinę apžiūrą. Jei trūkumai pašalinti, talonas (išskyrus naujas transporto priemones) išduodamas pakartotinės apžiūros atlikimo dienos data.

25. Jeigu apžiūros ar kontrolinės apžiūros metu nustatomi gedimai, tiesiogiai turintys įtakos kelių eismo saugumui, ir kontrolierius priima sprendimą neleisti toliau naudotis transporto priemone, tada talonas valdytojui negrąžinamas, o nuo valstybinių numerio ženklų nuimami ženklai-lipdukai.

26. Valdytojams, praradusiems apžiūrą patvirtinančius dokumentus, jų dublikatus išduoda įmonės ir jų stotys pagal Inspekcijos nustatytą tvarką.

27. Talonas, ženklas-lipdukas, transporto priemonės pavojingų krovinių vežimo bei techninės apžiūros ir eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikatai yra privalomi naudojant transporto priemonę ir nustoja galioti po nurodyto juose termino.

28. Jei Inspekcijos pareigūnai atlikę kontrolinę apžiūrą nustato, kad kontrolierius apžiūros metu neįvertino ar neteisingai įvertino transporto priemonės trūkumus, apžiūra atliekama iš naujo, o kontrolieriui taikoma teisės aktais numatyta atsakomybė.

 

V. APŽIŪROS ATLIKIMO PERIODIŠKUMAS

 

29. Transporto priemonių apžiūra atliekama:

29.1. motociklų (L3, L4 ir L5 klasės) – kas 24 mėn.;

29.2. lengvųjų automobilių (M1 klasės) – kas 24 mėn.;

29.3. lengvųjų automobilių (M1 klasės), skirtų vairuotojų mokymui – kas 12 mėn.;

29.4. lengvųjų automobilių taksi ir verslo tikslais naudojamų žmonėms vežti (M1 klasės), jei jų eksploatacijos trukmė:

29.4.1. iki 5 metų – kas 12 mėn.;

29.4.2. 5 ir daugiau metų – kas 6 mėn.

29.5. gyvenamųjų transporto priemonių (visų kategorijų ir klasių) – kas 24 mėn.;

29.6. autobusų (M2 ir M3 klasės) – kas 6 mėn.;

29.7. troleibusų – kas 6 mėn.;

29.8. krovininių automobilių (N1, N2 ir N3 klasės) – kas 12 mėn.;

29.9. pavojingus krovinius vežančių EX/II, EX/III, FL, OX ar AT tipų pagal ADR transporto priemonių, kurioms taikomi papildomi reikalavimai, (N1, N2, N3, O1, O2, O3 ir O4 klasės) – kas 12 mėn.;

29.10. specialios paskirties transporto priemonių (M1, M2, M3, N1, N2, N3, O2, O3 ir O4 klasės), kurios pagal savo konstrukciją ir įrangą skirtos specialioms darbo funkcijoms ir/arba technologiniams procesams atlikti – kas 12 mėn.;

29.11. krovininių priekabų, puspriekabių (O2, O3 ir O4 klasės) – kas 12 mėn.;

29.12. lengvųjų automobilių priekabų (O1 klasės) – kas 24 mėn.

 

VI. APŽIŪROS ATLIKIMĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI IR

KONTROLIERIAUS SPAUDAS

 

30. Apžiūros atlikimą patvirtinantys dokumentai yra: talonas, ženklas-lipdukas, rezultatų kortelė ir rezultatų kortelės priedas.

31. Talonai:

31.1. Talonai yra dviejų rūšių: su žalios spalvos juostomis (toliau – žaliasis talonas) ir su pilkos spalvos juostomis (toliau – pilkasis talonas) talono pirmosios pusės viršutinėje ir apatinėje dalyse. Talonų formatas – 7 x 9 cm.

31.2. Pilkieji talonai išduodami transporto priemonėms, turinčioms ar siekiančioms įgyti licencijas vežti keleivius ar krovinius tarptautiniais maršrutais, bei lengviesiems automobiliams taksi, visais kitais atvejais išduodami žalieji talonai.

31.3. Žaliasis talonas turi devyniaženklį numerį YY-XXXXXXX, o pilkasis – aštuoniaženklį numerį YYXXXXXX (YY – įmonei Inspekcijos suteiktas numeris, X – eilės numerio skaičiai).

31.4. Žaliojo ir pilkojo talonų antrosios pusės yra vienodos.

31.5. Žaliasis ir pilkasis talonai turi apsaugos elementų.

31.6. Talonų blankų projektai turi būti suderinti su Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos ir spausdinami spaustuvėse, turinčiose licencijas spausdinti valstybės vertybinius popierius, dokumentų blankus ir banderoles.

31.7. Talonų pavyzdžiai pateikiami šių taisyklių priede.

32. Ženklas-lipdukas:

32.1. ženklo-lipduko išorinis skersmuo – 30 mm, o jo centre – 12 mm skersmens apskritimas;

32.2. vidiniame apskritime esantys du skaičiai rodo metus, o išoriniame apskritime esantys skaičiai – mėnesius;

32.3. ženklas-lipdukas kiekvienais metais yra skirtingos spalvos; ta pati spalva turi kartotis kas 6 metai tokia tvarka: 2003 m. – ruda, 2004 m. – geltona, 2005 m. – raudona, 2006 m. – žalia, 2007 m. – mėlyna, 2008 m. – pilka, 2009 m. – ruda ir t. t.;

32.4. ženklas-lipdukas turi apsauginį tinklelį;

32.5. ženklo-lipduko pavyzdys pateikiamas šių taisyklių priede.

33. Kontrolieriaus spaudas:

33.1. spaudo išorinio apskritimo skersmuo – 14 mm, o jo centre – 9 mm skersmens apskritimas;

33.2. vidiniame apskritime yra triženklis arba keturženklis skaičius; triženklio skaičiaus pirmas skaičius, o keturženklio – pirmi du skaičiai nurodo įmonei Inspekcijos suteiktą numerį, du paskutiniai skaičiai – eilės numerį;

33.3. tarp apskritimų yra užrašas „VALSTYBINĖ TECHNINĖ APŽIŪRA“ ir ženklas „*“;

33.4. Kontrolieriaus spaudo pavyzdys pateikiamas šių taisyklių priede.

34. Talonų, ženklų-lipdukų, rezultatų kortelių, rezultatų kortelių priedų bei kontrolierių spaudų gamybos ir naudojimo (pildymo) tvarką nustato bei autentiškus jų pavyzdžius tvirtina Inspekcija.

 

VII. VALDYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

35. Valdytojas turi teisę dalyvauti atliekant transporto priemonės apžiūrą ir gauti informaciją apie jos techninę būklę.

36. Inspekcijos pareigūnui arba įmonės įgaliotam asmeniui stabdant transporto priemonę įmonės ar stoties teritorijoje, jos valdytojas privalo sustoti ir leisti patikrinti transporto priemonės apžiūros atlikimą patvirtinančius dokumentus, taip pat atlikti transporto priemonės kontrolinę apžiūrą.

37. Valdytojas, prieš pristatydamas transporto priemonę į apžiūrą, turi ją tinkamai parengti, kad techninė būklė, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas bei efektyvumas atitiktų gamintojo ir teisės aktų reikalavimus. Jei transporto priemonė nebuvo tinkamai parengta, už gedimus, atsiradusius apžiūros atlikimo metu, įmonė neatsako.

______________

 
« sąrašas