AUTO@ klubo portalas Lietuvos automobilistams
      


  AUTO@ klubo portalas » Verta žinoti » Teisinė bazė  

   Teisinė bazė   
 
  
Dėl kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo taisyklių patvirtinimo
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO
Į S A K Y M A S


DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ
EGZAMINAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO


2002 m. gruodžio 19 d. Nr. 587
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ 1.2.3 punktą:
1. T v i r t i n u Kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo taisykles (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u:
2.1. valstybės įmonę „Regitra“ parengti ir iki 2003 m. kovo 25 d. pateikti tvirtinti Lietuvos policijos generaliniam komisarui ar jo įgaliotam policijos įstaigos vadovui asmenų, siekiančių gauti vairuotojo pažymėjimą, teorinio egzamino klausimus bei praktinio egzamino vertinimo metodus ir kriterijus;
2.2 valstybės įmonę „Regitra“ iki 2003 m. balandžio 1 d. egzaminuojant kelių transporto priemonių vairuotojus vadovautis Kvalifikacinių egzaminų teisei vairuoti transporto priemones įgyti metodika, patvirtinta Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos generalinio komisaro 2000 m. kovo 27 d. įsakymu Nr.115 „Dėl Kvalifikacinių egzaminų priėmimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių ir Kvalifikacinių egzaminų teisei vairuoti transporto priemones įgyti metodikos“ (Žin., 2000, Nr. 28-796; 2001, Nr. 10-304).
3. N u s t a t a u, kad:
3.1. asmenų, siekiančių gauti vairuotojo pažymėjimą, teorinio egzamino klausimai bei praktinio egzamino vertinimo metodai ir kriterijai turi būti patvirtinti iki 2003 m. balandžio 1 d.;
3.2. Kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo taisyklės, išskyrus šių taisyklių 18, 19, 21–24, 36 ir 42 punktus, įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.;
3.3. Kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo taisyklių 18, 19, 21-24, 36 ir 42 punktai įsigalioja nuo 2003 m. balandžio 1 d.

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS JUOZAS BERNATONIS

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras
Zigmantas Balčytis
2002 m. gruodžio 18 d.
______________

PATVIRTINTA
vidaus reikalų ministro
2002 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 587

KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ EGZAMINAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato asmenų, siekiančių gauti vairuotojo pažymėjimą (toliau – kandidatai į vairuotojus), egzaminavimo tvarką.
2. Kandidatai į vairuotojus egzaminuojami valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) filialuose, esančiuose apskričių centruose. Egzaminų metu tikrinama, ar kandidatai į vairuotojus turi kelių transporto priemonėms (toliau – transporto priemonės) vairuoti būtinų žinių, praktinių sugebėjimų ir įgūdžių.
3. Egzaminai sudaryti iš dviejų dalių: teorinio egzamino ir praktinio egzamino. Kandidatų į vairuotojus žinias, praktinius sugebėjimus ir įgūdžius vertina tam įgalioti VĮ „Regitra“ darbuotojai (toliau – egzaminuotojai), kurie atitinka Teisės egzaminuoti kelių transporto priemonių vairuotojus suteikimo taisyklių nustatytus reikalavimus.
4. Kandidatams į vairuotojus, išlaikiusiems egzaminus šių taisyklių nustatyta tvarka, vairuotojo pažymėjimus išduoda aukštesnės pakopos policijos komisariatų vairuotojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo padaliniai (toliau – policijos padaliniai) vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.
5. Laikyti egzaminus VĮ „Regitra“ kandidatai į vairuotojus gali ne anksčiau kaip prieš mėnesį, iki jiems sukaks atitinkamos kategorijos transporto priemonių vairuotojams Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu (Žin., 2000, Nr. 92-2883) nustatytas amžius:
5.1. 16 metų – A1, B1 kategorijų;
5.2. 18 metų – A, B, C1 kategorijų;
5.3. 19 metų – BE, C1E kategorijų;
5.4. 21 metų – C, D1, T kategorijų;
5.5. 22 metų – CE, D1E, D kategorijų;
5.6. 23 metų – DE kategorijos.
6. Kandidatų į vairuotojus sveikatos būklė pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą tvarką turi būti tinkama vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemones ir jie turi būti baigę mokymo kursą vairavimo mokyklose (išskyrus tuos, kuriems leidžiama laikyti teorinį egzaminą, pasiruošus savarankiškai) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka.
7. Pirmiausia laikomas teorinis egzaminas, o jį išlaikius – praktinis egzaminas. Egzaminą laikyti leidžiama sumokėjus nustatyto dydžio mokestį. Pakartotinai laikyti egzaminą, tiek teorinį, tiek praktinį, leidžiama iš naujo užsiregistravus egzaminui ir sumokėjus nustatyto dydžio mokestį.
8. Prieš teorinį ir praktinį egzaminus egzaminuotojas privalo:
8.1. patikrinti kiekvieno kandidato į vairuotojus asmens tapatybę;
8.2. supažindinti kandidatą (-us) į vairuotojus su egzamino sąlygomis ir tvarka bei paaiškinti vertinimo sistemą.

II. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

9. Kandidatas į vairuotojus teoriniam ir (arba) praktiniam egzaminui gali registruotis asmeniškai atvykęs į VĮ „Regitra“ filialą, esantį apskrities centre, filialo grupę arba telefonu. Egzamino vieta, data ir laikas nustatomi abipusiu kandidato į vairuotojus ir VĮ „Regitra“ filialo įgalioto darbuotojo susitarimu.
10. Kandidato į vairuotojus prašymas leisti laikyti (perlaikyti) egzaminą (-us) turi būti patenkintas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo kreipimosi į VĮ „Regitra“ filialą dienos, jei kandidatas į vairuotojus nepageidauja vėliau. Iki egzamino pradžios į VĮ „Regitra“ filialą neatvykusiam kandidatui į vairuotojus egzamino laikas perkeliamas vėliau.
11. Kandidatas į vairuotojus, atvykęs laikyti teorinio egzamino, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (toliau – asmens dokumentas). Kandidatas į vairuotojus, atvykęs laikyti praktinio egzamino, papildomai pateikia:
11.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad jo sveikatos būklė yra tinkama vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemones (toliau – medicininė pažyma);
11.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos žinių pažymėjimą, kad jis išklausė pirmosios medicinos pagalbos nukentėjusiesiems suteikimo kursą;
11.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytos formos vairavimo mokymo kursų baigimo liudijimą;
11.4. galiojantį vairuotojo pažymėjimą (jei anksčiau buvo išduotas).
12. Kandidatui į vairuotojus, nepateikusiam 11 punkte nurodytų dokumentų, praktinio egzamino laikyti neleidžiama. VĮ „Regitra“ filialas, atsisakęs leisti kandidatui į vairuotojus laikyti praktinį egzaminą, atsisakymo priežastį, kandidatui į vairuotojus pageidaujant, praneša jam raštu. Sprendimą dėl atsisakymo leisti laikyti praktinį egzaminą priima VĮ „Regitra“ filialo įgaliotas darbuotojas.
13. Kai duomenys apie asmenį 11.1–11.4 punktuose nurodytuose dokumentuose nesutampa su asmens dokumento duomenimis ir (ar) Lietuvos Respublikos gyventojų registre tvarkomais duomenimis, turi būti pateikti ir dokumentai, patvirtinantys asmens duomenų pasikeitimo faktą (santuokos liudijimas, vardo, pavardės pakeitimo pažymėjimas).
14. Nustatęs, kad pateikti dokumentai turi taisymo ar klastojimo žymių, VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas atsisako priimti prašymą ir apie tai nustatyta tvarka informuoja policiją.
15. VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas įregistruoja kandidato į vairuotojus pateiktus dokumentus ir užpildo prašymą, kurį pateikia pasirašyti kandidatui į vairuotojus, o pateiktus dokumentus grąžina kandidatui į vairuotojus.

III. TEORINIS EGZAMINAS

16. Teorinio egzamino metu tikrinamos ir vertinamos kandidato į vairuotojus žinios, atsižvelgiant į tai, kokios (-ių) kategorijos (-ų) transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą jis siekia gauti.
17. Teorinis egzaminas laikomas kompiuteriu. Prieš egzaminą kandidatui į vairuotojus sudaroma galimybė susipažinti su egzaminavimo programos darbo principu.
18. Teorinio egzamino metu kandidatui į vairuotojus pateikiamas testas su pasirenkamais atsakymais. Testą sudaro 30 klausimų, iš kurių 23 bendrieji klausimai ir 7 specifiniai klausimai pagal transporto priemonių kategoriją. Kandidatui į vairuotojus, vienu metu siekiančiam gauti daugiau nei vienos kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą, specifiniai klausimai skirstomi pagal kandidato į vairuotojus prašyme nurodytas transporto priemonių kategorijas.
19. Teorinio egzamino klausimus rengia VĮ „Regitra“, atsižvelgdama į teisės aktus, reglamentuojančius kelių eismą, bei transporto priemonių techninę raidą. Teorinio egzamino klausimus tvirtina Lietuvos policijos generalinis komisaras arba jo įgaliotas policijos įstaigos vadovas.
Teorinio egzamino klausimų turinys nustatytas šių taisyklių 1 priede.
20. Testas sudaromas iš klausimų, parinktų atsitiktinumo principu. Specifiniai klausimai parenkami ir pateikiami, atsižvelgiant į tai, kokios kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą siekia gauti kandidatas į vairuotojus. Teorinio egzamino testai viešai neskelbiami.
21. Testo sprendimui skiriama 30 minučių. Pasibaigus skirtam laikui egzaminas nutraukiamas.
22. Klausimas laikomas teisingai atsakytu, jei kandidatas į vairuotojus pažymėjo visus teisingus atsakymus (kai tokių yra ne vienas) į pateiktą klausimą.
23. Klausimas laikomas neteisingai atsakytu, jei kandidatas į vairuotojus pažymėjo ne visus teisingus atsakymus ir (arba) pažymėjo bent vieną klaidingą atsakymą.
24. Klausimas vertinamas balais. Egzaminas laikomas išlaikytu, jei per skirtą laiką iš viso surinkta mažiausiai 80% visų galimų balų. Jei kandidatas į vairuotojus nesurenka reikalingo balų skaičiaus, egzaminas laikomas neišlaikytu. Klausimų vertinimo sistemą rengia VĮ „Regitra“. Klausimų vertinimo sistemą tvirtina Lietuvos policijos generalinis komisaras arba jo įgaliotas policijos įstaigos vadovas.
25. Jei atsakinėdamas į klausimus kandidatas į vairuotojus naudojasi papildoma literatūra arba kalbasi su kitais asmenimis, egzaminuotojas nutraukia egzaminą ir įvertina jo rezultatą neigiamai. Jeigu egzamino metu sugenda programinė ar techninė įranga, egzamino rezultatas anuliuojamas, o egzaminas laikomas iš naujo be papildomo mokesčio.
26. Egzamino rezultatai fiksuojami teorinio egzamino ataskaitoje, kuri spausdinama pasibaigus egzaminui. Egzaminuotojas turi pasirašyti išspausdintą egzamino rezultatų ataskaitą ir supažindinti kandidatą į vairuotojus su egzamino rezultatu, padarytomis klaidomis bei išduoti kandidatui į vairuotojus teorinio egzamino kortelę, kurioje nurodoma: kandidato į vairuotojus vardas, pavardė, asmens kodas, teorinio egzamino vieta, data, laikas ir egzamino rezultatas.

IV. PRAKTINIS EGZAMINAS

27. Siekiant išsamiai ir objektyviai įvertinti kandidatų į vairuotojus praktinius sugebėjimus ir įgūdžius, praktinio vairavimo egzamino metu tikrinama, kaip kandidatas į vairuotojus sugeba prieš važiuodamas patikrinti ir vairuoti tos kategorijos, kuri nurodyta kandidato į vairuotojus prašyme, transporto priemonę.
28. Transporto priemonę, reikalingą praktiniam egzaminui (išskyrus T kategorijos ir šių taisyklių 29 punkte aprašytu atveju), pateikia VĮ „Regitra“. Kad kandidatas į vairuotojus galėtų apsiprasti su transporto priemone, jam leidžiama susipažinti su jos valdymu ir pabandyti važiuoti aikštelėje.
29. Kandidatai į vairuotojus, kuriems dėl fizinės negalios pagal kompetentingos medicinos įstaigos rekomendacijas leidžiama vairuoti tik jų fizinei negaliai pritaikytas transporto priemones, praktinį egzaminą laiko su tokia transporto priemone.
30. Transporto priemonės, naudojamos praktiniam egzaminui, turi atitikti šių taisyklių 2 priede išdėstytus reikalavimus.
31. Egzaminuojant kandidatą į vairuotojus motociklu keliuose, tarp kandidato į vairuotojus ir jį lydinčio egzaminuotojo palaikomas radijo ryšys. Kandidatas į vairuotojus vilki geltonos spalvos liemenę, kurios priekyje ir nugaroje yra skiriamasis ženklas „M“. Saugos šalmą, liemenę ir radijo ryšio priemones pateikia VĮ „Regitra“. Kita motociklininkui būtina apranga pasirūpina kandidatas į vairuotojus.
32. Praktinis egzaminas laikomas transporto priemone su mechanine pavarų dėže. Kandidatai į vairuotojus, pageidaujantys vairuoti transporto priemones tik su automatine pavarų dėže, praktinį egzaminą laiko tokia transporto priemone.
33. Praktinio egzamino metu šalia kandidato į vairuotojus prie papildomų paminų sėdi egzaminuotojas (T kategorijos transporto priemonių – vairavimo instruktorius).
Egzaminuotojas, sėdintis šalia kandidato į vairuotojus, turi būti pasirengęs reikiamu momentu imtis priemonių, kad dėl kandidato į vairuotojus veiksmų arba neveikimo būtų išvengta autoavarijos.
Jei egzaminas laikomas motociklu, kandidatas į vairuotojus stebimas iš kitos, jį lydinčios, transporto priemonės.
Praktinio egzamino metu transporto priemonėje gali būti tik kandidatas į vairuotojus, egzaminuotojas ir, esant reikalui, vertėjas.
34. Kandidatų į vairuotojus, vairuojančių A1, A, B1, B ir BE kategorijų transporto priemones, praktinis egzaminas eisme tęsiasi ne mažiau kaip 25 minutes, o vairuojantieji C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T kategorijų transporto priemones eisme egzaminuojami ne mažiau kaip 45 minutes, išskyrus šių taisyklių 39 punkte aprašytus atvejus.
35. Važinėjant eisme egzaminui skirtas laikas turi būti išnaudojamas optimaliai, kad galima būtų išbandyti kandidatą į vairuotojus įvairiomis eismo sąlygomis, ypatingą dėmesį atkreipiant į sąlygų pasikeitimus.
36. Praktinio egzamino turinys aprašytas šių taisyklių 3 priede.
37. Kiekviename VĮ „Regitra“ filiale sudaromi praktinio egzamino eisme maršrutai, atsižvelgiant į įvairių kategorijų transporto priemonių vairavimo ypatumus. Visus maršrutus tvirtina VĮ „Regitra“ filialo vadovas. Maršrutas kandidatui į vairuotojus parenkamas prieš pat egzaminą atsitiktinumo principu. Kandidatui į vairuotojus sudaroma galimybė susipažinti su parinkto maršruto schema.
38. Praktinio egzamino eisme metu egzaminuotojas turi laiku ir aiškiai nurodyti kandidatui į vairuotojus važiavimo maršrutą. Egzaminuotojas gali duoti tik tokius nurodymus, kurie neprieštarauja Kelių eismo taisyklių reikalavimams.
39. Praktinis egzaminas nutraukiamas ir vertinamas kaip neišlaikytas:
39.1. jei kandidato į vairuotojus daromos vairavimo klaidos ar pavojingi veiksmai kelia pavojų egzaminavimo transporto priemonei, jos keleiviams ar kitiems eismo dalyviams, nepaisant to, ar egzaminuotojas turi imtis priemonių, kad dėl kandidato į vairuotojus veiksmų arba neveikimo būtų išvengta autoavarijos, ar ne;
39.2. jei kandidato į vairuotojus sukeltas pavojus turėjo padarinių (įvyko autoavarija);
39.3. jei, laikydamas egzaminą motociklu, kandidatas į vairuotojus griūva arba daro tokių klaidų, kad kyla abejonių dėl jo ar kitų eismo dalyvių saugumo, leidus jam dalyvauti eisme;
39.4. jei kandidatas į vairuotojus pats to pageidauja.
40. Iš kandidato į vairuotojus negalima reikalauti tęsti važiavimą dėl tokių nenumatytų aplinkybių, kaip eismo įvykis ne dėl kandidato į vairuotojus kaltės, oro sąlygų, transporto priemonės gedimo ir pan.
41. Egzaminuotojas praktinio egzamino protokole užrašo aiškiai suformuluotą ir dalykiškai pagrįstą įvertinimą apie kandidato į vairuotojus elgseną (veiksmus) vairuojant, egzamino trukmę ir įvertinimą „išlaikytas“/„neišlaikytas“, o pasibaigus egzaminui informuoja kandidatą į vairuotojus, ar jis išlaikė egzaminą, ir išduoda praktinio egzamino protokolo kopiją. Kandidatui į vairuotojus, neišlaikius jam praktinio egzamino, paaiškinamos neišlaikymo priežastys.
42. Praktinio egzamino vertinimo metodus ir kriterijus rengia VĮ „Regitra“. Praktinio egzamino vertinimo metodus ir kriterijus tvirtina Lietuvos policijos generalinis komisaras arba jo įgaliotas policijos įstaigos vadovas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Su praktinio egzamino rezultatais nesutinkantis kandidatas į vairuotojus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po praktinio egzamino gali pateikti VĮ „Regitra“ generaliniam direktoriui apeliaciją dėl praktinio egzamino įvertinimo.
Apeliacijoje turi būti nurodyta: apeliaciją teikiančio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, data, apeliacijos motyvai ir reikalavimai. Apeliaciją pasirašo ją pateikęs asmuo.
Praktinio egzamino apeliacijas nagrinėja VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta apeliacinė komisija.
Apeliacija turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos gavimo. Apie apeliacinės komisijos priimtą sprendimą kandidatas į vairuotojus informuojamas raštu.
44. VĮ „Regitra“ darbuotojų veiksmai gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.
45. Kai kandidatas į vairuotojus išlaiko reikiamą (-us) egzaminą (-us), medicininė pažyma paimama ir kartu su prašymu išduoti (pakeisti) vairuotojo pažymėjimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną persiunčiama kandidato į vairuotojus nurodytam policijos padaliniui. Prašyme turi būti viena 3,5 x 4,5 cm dydžio matinio popieriaus nuotrauka be balto fono apatiniame dešiniajame kampe.
46. Duomenys apie egzaminus kaupiami, apdorojami, sisteminami ir saugomi VĮ „Regitra“ tvarkomoje duomenų bazėje.
47. Informacija apie egzaminų rezultatus fiziniams ir juridiniams asmenims teikiama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
48. Šiose taisyklėse nenumatytais egzaminavimo atvejais sprendimą priima VĮ „Regitra“ filialo vadovas.
______________

Kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo taisyklių
1 priedas


TEORINIO EGZAMINO KLAUSIMŲ TURINYS

1. Visų transporto priemonių kategorijų bendrųjų klausimų turinys:
1.1. vairuotojo pareigos, sustojimas ir stovėjimas, sankryžos, lenkimas, kelio ženklai, ženklinimas ir eismo reguliavimo signalai, važiavimo pirmenybė ir greičio apribojimai, motorinių transporto priemonių ir priekabų vilkimas, geležinkelio pervažos, vairuotojų atsakomybė;
1.2. vairuotojo budrumo ir dėmesio kitiems eismo dalyviams svarba;
1.3. situacijos kelyje suvokimas, vertinimas ir sprendimų priėmimas, reakcijos laikas;
1.4. sugebėjimo vairuoti pasikeitimai dėl alkoholio, vaistų bei kitų medikamentų, psichologinės būsenos ir nuovargio;
1.5. saugaus atstumo tarp transporto priemonių laikymosi, stabdymo kelio ir išsilaikymo kelyje, esant įvairioms oro bei kelio sąlygoms, svarbiausi principai;
1.6. vairavimo rizikos faktoriai, susiję su įvairia kelio būkle, jai keičiantis kartu su oru ir paros laiku;
1.7. specifiniai rizikos faktoriai, susiję su kitų eismo dalyvių nepatyrimu, ir labiausiai pažeidžiami eismo dalyviai: vaikai, pėstieji, dviratininkai ir neįgalieji;
1.8. pavojai, susiję su įvairių transporto priemonių judėjimu ir vairavimu bei skirtingomis jų vairuotojų apžvalgos zonomis;
1.9. dokumentai, reikalingi naudotis transporto priemone;
1.10. vairuotojo veiksmai įvykus autoavarijai (įspėjamųjų ženklų išdėstymas ir avarinės šviesos signalizacijos įjungimas) bei pagalbos nukentėjusiesiems būtinos priemonės, kurių jis gali imtis;
1.11. su transporto priemone, kroviniu ir keleiviais susiję saugos faktoriai;
1.12. būtini atsargumo veiksmai išlipant iš (nulipant nuo) transporto priemonės;
1.13. su sauga keliuose susiję transporto priemonės mechaniniai aspektai: dažniausiai pasitaikantys gedimai ir nesklandumai, susiję su vairavimo, pakabos ir stabdžių sistemomis, padangomis, žibintais ir posūkių indikatoriais, reflektoriais, galinio vaizdo veidrodėliais, priekiniu stiklu ir valytuvais, išmetimo sistema, saugos diržais ir įspėjamojo garso signalo įtaisu;
1.14. transporto priemonės saugos įranga: naudojimasis saugos diržais, atramomis galvai, vaikų saugos reikmenimis ir gesintuvu;
1.15. transporto priemonės naudojimas atsižvelgiant į aplinką: tinkamas įspėjamojo garso signalo naudojimas, taupus kuro naudojimas, teršalų išmetimo ribojimas.
2. A ir A1 kategorijų specifinių klausimų turinys:
2.1. apsauginių reikmenų, pvz., pirštinių, batų, drabužių ir saugos šalmo, naudojimas;
2.2. motociklininkų matomumas kitiems eismo dalyviams;
2.3. specifiniai rizikos faktoriai ir su sauga keliuose susiję mechaniniai aspektai.
3. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T kategorijų specifinių klausimų turinys:
3.1. vairavimo ir poilsio valandų apskaita, transporto priemonėse naudojama registruojanti įranga (išskyrus T kategoriją);
3.2. su atitinkama transporto rūšimi susiję Kelių eismo taisyklių reikalavimai: krovininis ir keleivinis transportas;
3.3. nacionaliniams ir tarptautiniams krovinių bei keleivių pervežimams reikalingi transporto priemonių ir transportavimo dokumentai (išskyrus T kategoriją);
3.4. su atitinkama transporto rūšimi susiję vairuotojo veiksmai įvykus autoavarijai, kilus gaisrui;
3.5. atsargumo priemonės, kurių reikia imtis nuimant ir keičiant ratus (išskyrus T kategoriją);
3.6. reikalavimai transporto priemonių svoriui ir gabaritams; greičio ribotuvai;
3.7. transporto priemonės charakteristikų lemiamos kliūtys matymo zonoje;
3.8. kelių žemėlapio supratimas, maršruto planavimas (išskyrus T kategoriją);
3.9. su transporto priemonės kroviniu susiję saugos faktoriai: krovinio pakrovimas, pritvirtinimas ir iškrovimas, įvairiarūšių krovinių ypatumai bei krovimo įrangos naudojimas (tik C1, C1E, C, CE kategorijos);
3.10. vairuotojo atsakomybė už keleivių pervežimą; keleivių komfortas ir saugumas; vaikų pervežimas; būtini patikrinimai prieš išvykstant (tik D1, D, D1E, DE ir T kategorijos).
4. C, CE, D ir DE kategorijų teorinio egzamino specifinių klausimų turinys:
4.1. vidaus degimo variklių, skysčių, kuro tiekimo sistemos, elektros sistemos, uždegimo sistemos, transmisijos sistemos konstrukcijos ir veikimo principai;
4.2. tepimas ir apsauga nuo užšalimo;
4.3. padangų konstrukcijos principai, montavimas, teisingas naudojimas ir priežiūra;
4.4. stabdžių įtaisų ir greičio ribotuvų rūšių, veikimo, pagrindinių dalių, sujungimo, naudojimo ir kasdienės priežiūros principai ir stabdžių antiblokavimo sistemos (toliau – ABS) naudojimas;
4.5. sukabinimo sistemų rūšys, pagrindinės dalys, veikimo, sujungimo, naudojimo ir kasdienės priežiūros principai (tik CE, DE kategorijos);
4.6. gedimų priežasčių nustatymo metodai;
4.7. transporto priemonės profilaktinė priežiūra ir būtini einamieji remontai;
4.8. vairuotojo atsakomybė už krovinių pakrovimą, pervežimą ir pristatymą pagal sutartas sąlygas (tik C, CE kategorijos).
______________

Kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo taisyklių
2 priedas


PRAKTINIAM EGZAMINUI NAUDOJAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

1. A1 kategorijai – lengvieji motociklai (be šoninės priekabos), kurių variklio darbinis tūris ne mažesnis kaip 75 cm³ ir ne didesnis kaip 125 cm³, ir jų galia ne didesnė kaip 11kW (15AG).
2. A kategorijai – motociklai (be šoninės priekabos), kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 125 cm³ (galia – 15–25kW).
3. B1 kategorijai – B1 kategorijos motorinės transporto priemonės, galinčios išvystyti ne mažesnį kaip 60 km/h greitį.
4. B kategorijai – B kategorijos motorinės transporto priemonės, galinčios išvystyti ne mažesnį kaip 100 km/h greitį.
5. BE kategorijai – junginiai, kuriuos sudaro B kategorijos motorinės transporto priemonės ir priekaba, kurios didžiausia leistinoji masė ne mažesnė kaip 1000 kg, galintys išvystyti ne mažesnį kaip 100 km/h greitį ir kurie nepriklauso B kategorijai; priekabos krovinio skyrius turi būti uždara dėžė, kurios plotis ir aukštis yra ne mažesni už atitinkamus motorinės transporto priemonės matmenis; uždaros dėžės tipo kėbulas gali būti šiek tiek siauresnis už motorinę transporto priemonę su sąlyga, kad galinį vaizdą galima matyti tik per išorinius motorinės transporto priemonės galinio vaizdo veidrodėlius, realioji priekabos masė turi būti ne mažesnė kaip 800 kg.
6. C1 kategorijai – C1 kategorijos motorinės transporto priemonės, kurių didžiausia leistina masė turi būti ne mažesnė kaip 4000 kg, ilgis – ne mažesnis kaip 5 m, galinčios išvystyti ne mažesnį kaip 80 km/h greitį, su ABS sistemos stabdžiais ir tachografu, krovinio skyrius turi būti uždara dėžė, kurios plotis ir aukštis yra bent jau ne mažesni už atitinkamus kabinos matmenis.
7. C1E kategorijai – junginiai, kuriuos sudaro C1 kategorijos motorinės transporto priemonės ir priekaba, kurios didžiausia leistina masė ne mažesnė kaip 1250 kg, šių junginių ilgis – ne mažesnis kaip 8 m, galintys išvystyti ne mažesnį kaip 80 km/h greitį, priekabos krovinio skyrius turi būti uždara dėžė, kurios plotis ir aukštis yra bent jau ne mažesni už atitinkamus kabinos matmenis, uždaros dėžės tipo kėbulas gali būti šiek tiek siauresnis už kabiną su sąlyga, kad galinį vaizdą galima matyti tik per išorinius motorinės transporto priemonės galinio vaizdo veidrodėlius, realioji priekabos masė turi būti ne mažesnė kaip 800 kg.
8. C kategorijai – C kategorijos motorinės transporto priemonės, kurių didžiausia leistina masė ne mažesnė kaip 12000 kg, ilgis – ne mažesnis kaip 8 m, plotis – ne mažesnis kaip 2,40 m, galinčios išvystyti ne mažesnį kaip 80 km/h greitį, būti su ABS sistemos stabdžiais ir tachografu, pavarų dėže su ne mažiau kaip aštuoniomis važiavimo į priekį pavaromis, krovinio skyrius turi būti uždara dėžė, kurios plotis ir aukštis yra bent jau ne mažesni už atitinkamus kabinos matmenis, realioji transporto priemonės masė turi būti ne mažesnė kaip 10000 kg, kabinoje turi būti įrengtos mažiausiai 2 vietos keleiviams.
9. CE kategorijai – sujungtos transporto priemonės arba junginiai, kuriuos sudaro C kategorijos motorinės transporto priemonės ir ne mažiau kaip 7,5 m ilgio priekaba, tiek sujungtos transporto priemonės, tiek junginio didžiausia leistina masė ne mažesnė kaip 20000 kg, ilgis ne mažesnis kaip 14 metrų, plotis ne mažesnis kaip 2,40 m, galintys išvystyti ne mažesnį kaip 80 km/h greitį, būti su ABS sistemos stabdžiais ir tachografu, pavarų dėže su ne mažiau kaip aštuoniomis važiavimo į priekį pavaromis, krovinio skyrius turi būti uždara dėžė, kurios plotis ir aukštis yra bent jau ne mažesni už atitinkamus kabinos matmenis, tiek sujungtos transporto priemonės, tiek junginio realioji masė turi būti ne mažesnė kaip 15000 kg.
10. D1 kategorijai – D1 kategorijos motorinės transporto priemonės, kurių didžiausia leistina masė ne mažesnė kaip 4000 kg, ilgis – ne mažesnis kaip 5 m, galinčios išvystyti ne mažesnį kaip 80 km/h greitį, su ABS sistemos stabdžiais ir tachografu.
11. D1E kategorijai – junginiai, kuriuos sudaro D1 kategorijos motorinė transporto priemonė ir priekaba, kurios didžiausia leistina masė ne mažesnė kaip 1250 kg, galintys išvystyti ne mažesnį kaip 80 km/h greitį, priekabos krovinio skyrius turi būti uždara dėžė, kurios plotis ir aukštis turi būti ne mažiau kaip po 2 m, realioji priekabos masė turi būti ne mažesnė kaip 800 kg.
12. D kategorijai – D kategorijos motorinės transporto priemonės, kurių ilgis ne mažesnis kaip 10 m, plotis ne mažesnis kaip 2,40 m, galinčios išvystyti ne mažesnį kaip 80 km/h greitį su ABS sistemos stabdžiais ir tachografu.
13. DE kategorijai – junginiai, kuriuos sudaro D kategorijos motorinė transporto priemonė ir priekaba, kurios didžiausia leistina masė ne mažesnė kaip 1250 kg, galintys išvystyti ne mažesnį kaip 80 km/h greitį, priekabos krovinio skyrius turi būti uždara dėžė, kurios plotis ir aukštis turi būti ne mažiau kaip po 2 m, realioji priekabos masė turi būti ne mažesnė kaip 800 kg.
14. T kategorijai – troleibusai.
15. BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ir DE kategorijų transporto priemonės, kurios neatitinka išdėstytų kriterijų, tačiau buvo naudojamos praktiniam egzaminui iki 2003 m. sausio 1 d., nuo šios datos gali būti naudojamos ne ilgiau kaip penkerius metus.
16. Praktiniam egzaminui naudojamos transporto priemonės turi būti su skiriamaisiais ženklais ir papildoma įranga (išskyrus A1 ir A kategorijas), nustatyta mokomosioms transporto priemonėms.
______________

Kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo taisyklių
3 priedas


PRAKTINIO EGZAMINO APIMTIS IR TURINYS

1. Praktinio egzamino metu prieš važiavimą kandidatas į vairuotojus turi patikrinti transporto priemonę ir pademonstruoti, kad yra pasirengęs važiuoti saugiai (išskyrus T kategoriją):
1.1. A1 ir A kategorijų:
1.1.1. atsitiktinumo principu pateikiamos trys užduotys (klausimai) iš šių temų:
1.1.1.1. ratai: padangos profilio gylis, ratų balansavimo svareliai, oro slėgis padangose;
1.1.1.2. stabdžiai: stabdžių skysčio rezervuaras (jei yra), stabdžių bandymas stovint, lynai ir svirtys, stop signalo patikrinimas;
1.1.1.3. apšvietimas: įjungti šviesas, patikrinti apšvietimą;
1.1.1.4. signalizacijos (įspėjamieji) prietaisai: įspėjamojo garso signalo naudojimas, šviesų perjunginėjimas;
1.1.1.5. motociklo vairas: vairo blokavimas, kontrolinės lemputės;
1.1.1.6. skysčių lygis: tepalas, aušinimo skystis, stabdžių skystis, degalų kiekio patikrinimas;
1.1.2. tinkamai užsidėti saugos šalmą (šalmo antveidis, pasmakrės dirželis) ir apsirengti;
1.1.3. sėdėsena: kūno laikysena; veidrodėlių sureguliavimas;
1.1.4. valdyti motociklą su išjungtu varikliu: pastatyti motociklą ant stovėjimo kojelių, atremti motociklą su šonine atrama, stumti motociklą, apsukti motociklą;
1.2. B1 ir B kategorijų:
1.2.1. atsitiktinumo principu pateikiamos trys užduotys (klausimai) iš šių temų:
1.2.1.1. ratai: padangos profilio gylis, ratų balansavimo svareliai, oro slėgis padangose, rato pakeitimo tvarka;
1.2.1.2. stabdžiai: stabdžių skysčio rezervuaras, stabdžių bandymas stovint, stovėjimo stabdys, stabdžių stiprintuvo įtaka valdymui;
1.2.1.3. apšvietimas: įjungti šviesas, patikrinti apšvietimą;
1.2.1.4. signalizacijos (įspėjamieji) prietaisai: įspėjamojo garso signalo naudojimas, šviesų perjunginėjimas, avarinės signalizacijos įjungimas;
1.2.1.5. vairo mechanizmas: vairo stiprintuvo įtaka valdymui, laisvoji eiga;
1.2.1.6. pakankamas matomumas: stiklų valytuvai, stiklų plovimas, stiklus džiovinantys ventiliatoriai, galinio stiklo šildymas;
1.2.1.7. skysčių lygis: tepalas, aušinimo skystis, stabdžių skystis, stiklo plovimo sistema;
1.2.1.8. akumuliatoriai: baterijos poliai, skysčio lygis;
1.2.1.9. generatoriaus dirželis: įtempimo patikrinimas, būklės patikrinimas;
1.2.2. sureguliuoti ir nustatyti tinkamą sėdynės padėtį;
1.2.3. pareguliuoti galinio vaizdo veidrodėlius, saugos diržą ir atramą galvai, vairo rato padėtį;
1.3. C1, C, D1 ir D kategorijų:
1.3.1. atsitiktinumo principu pateikiamos trys užduotys (klausimai) iš šių temų:
1.3.1.1. ratai: padangos profilio gylis, ratų balansavimo svareliai, oro slėgis padangose, rato pakeitimo tvarka, pašaliniai daiktai tarp sudvejintų ratų;
1.3.1.2. stabdžiai: stabdžių skysčio rezervuaras, skysčio lygis, oro sistemos užpildymo laikas, kondensato išleidimas iš oro sistemos rezervuaro, stabdžių trinkelių susidėvėjimas, stovėjimo stabdys, stabdžių stiprintuvas, ABS;
1.3.1.3. išorinė apžiūra: apšvietimo patikrinimas, apsaugos nuo palindimo, pakaba, ratų atsparos, kėbulas, tentas, krovinys, valstybinio numerio ženklai;
1.3.1.4. vairo mechanizmas: vairo stiprintuvas, laisvoji eiga, priekinių padangų susidėvėjimas;
1.3.1.5. tachografas: tachografo diskelio (kortelės) įdėjimas, tachografo laiko nustatymas, dokumentai;
1.3.1.6. akumuliatoriai: baterijos poliai, skysčio lygis;
1.3.1.7. generatoriaus dirželis: įtempimo patikrinimas, būklės patikrinimas;
1.3.1.8. skysčių lygis: tepalas, aušinimo skystis, stabdžių skystis, stiklo plovimo sistema;
1.3.2. sureguliuoti ir nustatyti tinkamą sėdynės padėtį;
1.3.3. pareguliuoti galinio vaizdo veidrodėlius;
1.3.4. svirčių junginėjimas;
1.3.5. kontroliniai prietaisai;
1.4. BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijų:
1.4.1. atsitiktinumo principu pateikiamos trys užduotys (klausimai) iš šių temų:
1.4.1.1. taisyklių ir instrukcijų reikalavimai: ilgiai, svoriai, variklio galia;
1.4.1.2. stabdžiai: stabdžių skysčio rezervuaras, skysčio lygis, oro sistemos užpildymo laikas, kondensato išleidimas iš oro sistemos rezervuaro, stabdžių trinkelių susidėvėjimas, ABS;
1.4.1.3. išorinė apžiūra: apšvietimo patikrinimas, apsaugos nuo palindimo, ratai, pakaba, kėbulas, tentas, krovinys, valstybinio numerio ženklai;
1.4.1.4. priekabos prikabinimas: transporto priemonių parengimas, priekabos važiuoklės blokavimas, sukabinimo įtaisai, suspausto oro linijos, jungtys, elektrinės jungtys, oro išleidimo vožtuvai, stovėjimo stabdys, šviesos prietaisų įjungimas, pakišamos atramos.
2. Praktinio egzamino metu turi būti patikrinta, kaip kandidatas į vairuotojus sugeba atlikti specialius važiavimo manevrus. Šie manevrai atliekami tam pritaikytoje specialioje aikštelėje ir eisme:
2.1. A1 ir A kategorijų:
2.1.1. važiavimas motociklu siaura juosta (vėže, lenta);
2.1.2. važiavimas aštuoniuke;
2.1.3. važiavimas gyvatėle;
2.1.4. kliūties apvažiavimas važiuojant ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu;
2.1.5. įsibėgėjimas (30–40 km/h greičiu) ir tikslus sustojimas nurodytoje vietoje;
2.1.6. ankštas posūkis į kairę arba į dešinę;
2.2. B ir B1 kategorijų:
2.2.1. įsibėgėjimas (30–40 km/h greičiu) ir tikslus sustojimas nurodytoje vietoje;
2.2.2. apsisukimas ribotoje erdvėje;
2.2.3. transporto priemonės pastatymas stovėjimo aikštelėje, paliekant reikiamą tarpą (lygiagrečiai, įstrižai arba statmenai);
2.2.4. sustojimas ir pajudėjimas iš vietos įkalnėje;
2.2.5. važiavimas pro vartus;
2.3. C1, C, D1, D ir T kategorijų:
2.3.1. pastatymas šonu prie pakylos/platformos važiuojant atbulomis (išskyrus T kategoriją);
2.3.2. privažiavimas atbulomis prie rampos (išskyrus T kategoriją);
2.3.3. važiavimas siauru vingiu pirmyn ir atbulomis (T kategorijai – tik pirmyn);
2.3.4. tikslus sustojimas nurodytoje vietoje;
2.3.5. važiavimas pro vartus;
2.4. BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijų:
2.4.1. važiavimas atbulomis;
2.4.2. privažiavimas atbulomis prie rampos;
2.4.3. pasistūmimas į šoną važiuojant atbulomis.
3. Praktinio egzamino metu turi būti patikrinti kandidato į vairuotojus praktiniai sugebėjimai eisme. Visų transporto priemonių kategorijų kandidatai į vairuotojus privalo atlikti toliau nurodytus veiksmus įprastinėse eismo situacijose visiškai saugiai ir imdamiesi būtinų atsargumo priemonių:
3.1. pajudėti po sustojimo aikštelėje, po sustojimo eisme; išvažiuoti iš kelio;
3.2. važiuoti tiesiais keliais, prasilenkti su priešpriešiais važiuojančiomis transporto priemonėmis ir ribotoje erdvėje;
3.3. važiuoti vingiais;
3.4. privažiuoti prie sankryžų bei pervažiuoti jas;
3.5. keisti važiavimo kryptį: pasukti į kairę ir į dešinę, persirikiuoti;
3.6. įvažiuoti/išvažiuoti iš kelių su skiriamąja juosta: įvažiuoti į greitėjimo juostą; išvažiuoti iš lėtėjimo juostos;
3.7. lenkti kitus eismo dalyvius (jei įmanoma); važiuoti šalia kliūčių, pvz.: stovinčių automobilių;
3.8. važiuoti žiedinėse sankryžose, per pėsčiųjų perėjas, geležinkelio pervažas, pro keleivinio transporto stoteles;
3.9. imtis būtinų atsargumo priemonių išlipant iš (nulipant nuo) transporto priemonės.
4. Egzaminuotojas turi stebėti, ar kandidatas tinkamai naudojasi transporto priemonės valdymo įtaisais, sugeba prisitaikyti prie eismo srauto, kelio ir oro sąlygų, pakankamai įvertina kitus eismo dalyvius ir suvokia įvairias eismo situacijas:
4.1. važiavimas įkalnėse ir nuokalnėse: važiuoja saugiai, įjungia tinkamą pavarą, sustojęs pasirūpina, kad transporto priemonė nepradėtų judėti savaime;
4.2. trajektorijos pasirinkimas: teisingai pasirenka eismo juostą, trajektoriją ir vietą eismo juostoje, laikosi trajektorijos, žvalgosi, laiko ir suka vairo ratą;
4.3. greitis: pasirenka konkrečiai eismo situacijai tinkamą greitį, neviršija leistino greičio, laikosi saugaus atstumo;
4.4. manevravimas eismo juostose, lenkimas: teisingai vertina eismo situaciją, kliūtis, matomumą lenkimo ruože, laikosi ženklinimo reikalavimų, laiku rodo signalus, teisingai atlieka manevrą, teisingai įsibėgėja, jungia pavaras, laikosi šoninio intervalo, grįžta į savo eismo juostą;
4.5. kitas elgesys: laikosi Kelių eismo taisyklių reikalavimų, tinkamai elgiasi su labiausiai pažeidžiamais eismo dalyviais: vaikais, pėsčiaisiais, dviratininkais ir neįgaliaisiais, sugeba iš anksto nuspėti galimą pavojų, nekliudo ir nesukelia pavojaus kitiems eismo dalyviams, duoda kelią specialiajam transportui;
4.6. sankryžų pervažiavimas: teisingai vertina eismo situaciją, teisingai priartėja, duoda kelią pirmenybę turintiems eismo dalyviams, sustoja, kai to reikalauja šviesoforo ar reguliuotojo signalas; įvertina pėsčiųjų ir dviratininkų veiksmus, apžvelgia situaciją sankryžoje, tinkamai išvažiuoja iš sankryžos;
4.7. posūkiai: laiku rodo signalus, pasirenka tinkamą greitį, vertina situaciją persirikiuodamas, teisingai persirikiuoja, pasirenka eismo juostą sukdamas, laiko ir suka vairo ratą.
______________

Paskelbta „Valstybės žiniose“ 2002, Nr. 125-5673

 
« sąrašas