AUTO@ klubo portalas Lietuvos automobilistams
      


  AUTO@ klubo portalas » Verta žinoti » Teisinė bazė  

   Teisinė bazė   
 
  
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 660 "Dėl policijos patrulių veiklos instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo
 

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS  POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 660 „DĖL POLICIJOS PATRULIŲ VEIKLOS INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO 

2003 m. gruodžio 15 d. Nr. V-721
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2002, Nr. 123-5543; 2003, Nr. 38-1715, Nr. 70-3166) nuostatomis ir siekdamas supaprastinti eismo įvykių tyrimo tvarką bei tinkamai organizuoti patrulių veiklą:
1. P a k e i č i u Policijos patrulių veiklos instrukciją, patvirtintą Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 660 „Dėl Policijos patrulių veiklos instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 23-985, 986):
1.1.  Išdėstau 25 punktą taip:
„25. Konkretų patruliavimo būdą nustato policijos įstaigos ar policijos patrulių padalinio vadovas. Neviešasis ir mišrusis patruliavimo būdai gali būti nustatomi tik policijos įstaigos vadovo patvirtintu grafiku. Atlikdami saugaus eismo priežiūros funkcijas, policijos pareigūnai dirba viešai ir nesislapstydami.“
1.2.  Išdėstau 53.7 punktą taip:
„53.7. eismo įvykio vietos schemų ir eismo įvykio protokolų blankus;“.
1.3.  Išdėstau 66.4 punktą taip:
„66.4. įtariama, kad vairuotojas pasišalino iš eismo įvykio vietos arba jis ar keleiviai dalyvavo padarant nusikalstamą veiką ar kitą teisės pažeidimą;“.
1.4.  Išdėstau 74 punktą taip:
„74. Jeigu eismo dalyvis padarė teisės pažeidimą, jo esmė paaiškinama pažeidėjui remiantis atitinkamais KET ir kitų teisės aktų reikalavimais. Be to, jis įspėjamas, jog jo pokalbis ir veiksmai gali būti įrašyti techninėmis priemonėmis ir panaudoti nagrinėjant teisės pažeidimo bylą. Patruliams bendravimo su KET pažeidusiu (-iais) asmeniu (-imis) metu griežtai draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis (atsakyti į skambučius, skambinti, skaityti (rašyti), siųsti pranešimus ir kt.).“
1.5.  Išdėstau 75 punktą taip:
„75. Į patrulinį automobilį pažeidėją ir kitus su KET pažeidimu susijusius asmenis galima kviesti tik tada, kai:
75.1. juos reikia nuvežti į sveikatos priežiūros įstaigą, policijos įstaigą ar seniūnijos patalpas;
75.2. reikia įforminti eismo įvykio dokumentus;
75.3. asmenį reikia supažindinti su stacionaraus, automobilyje pritvirtinto matavimo prietaiso parodymais;
75.4. asmenį reikia nušalinti nuo vairavimo.“
1.6. Išdėstau VIII skyrių (83–94 punktus) taip:

„VIII. PATRULIO VEIKSMAI EISMO ĮVYKIO VIETOJE

83. Jeigu patrulis gavo informacijos apie įvykusį eismo įvykį ne iš policijos įstaigos budėtojo, jis turi nedelsdamas pranešti budėtojui ir toliau veikti pagal jo nurodymus.
84. Į eismo įvykio vietą būtina atvykti kaip galima greičiau.
5. Atvykus į eismo įvykio vietą, būtina:
85.1. prireikus įjungti patrulinio automobilio specialiuosius šviesos signalus;
85.2. patrulinį automobilį pastatyti taip, kad būtų galima saugiai prieiti prie nukentėjusiojo ar apgadintos transporto priemonės;
85.3. išsiaiškinti, ar yra nukentėjusiųjų, ar reikalinga medicinos pagalba;
85.4. esant būtinybei eismo įvykio vietą atitverti atitvėrimo priemonėmis arba kitaip ją pažymėti;
85.5. užtikrinti savo ir kitų žmonių saugumą bei eismo įvykio vietos apsaugą;
85.6. imtis visų galimų priemonių eismo įvykyje dalyvavusių asmenų turtui gelbėti ir (ar) apsaugoti;
85.7. nustatyti transporto priemonių vairuotojus, asmenis, susijusius su eismo įvykiu, ir liudytojus;
85.8. stebėti, kad eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės liktų savo vietose, kad nebūtų naikinami ar klastojami palikti pėdsakai;
85.9. jei eismo įvykio metu atitrūkusios nuo automobilio detalės (krovinys) išsibarstė po važiuojamąją dalį ir dėl to kitų transporto priemonių eismas tapo nebeįmanomas, jas nufotografuoti (nufilmuoti) ir (arba) pažymėjus (dažais, kreida ir kt.) vietas, kur jos (jis) buvo, pašalinti;
85.10. jei reikia, reguliuoti eismą ir (ar) organizuoti eismo įvykio vietos apylanką;
85.11. informuoti budėtoją apie atliekamus veiksmus ir aplinkybių pasikeitimus;
85.12. jeigu po eismo įvykio dokumentų įforminimo transporto priemonės dėl apgadinimų toliau važiuoti negali, teisės aktų nustatyta tvarkaorganizuoti jų nuvežimą ir pasaugą;
85.13. surašyti tarnybinį pranešimą, kuriame nurodyti visas eismo įvykio aplinkybes, vairuotojų, nukentėjusiųjų, liudytojų duomenis, rastus daiktus ir pėdsakus, eismo, meteorologines sąlygas ir kt.
86. Atvykus į eismo įvykio, kurio metu nukentėjo žmonės, vietą, iki atvyks ikiteisminio tyrimo grupė, be 85 punkte nurodytų veiksmų, būtina:
86.1. imtis priemonių, kad nukentėjusiems asmenims būtų suteikta skubi medicinos pagalba ir (arba) jie būtų pristatyti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
86.2. jei yra galimybė, nukentėjusieji gabenami specialiu medicinos pagalbos automobiliu. Patrulis turi užsirašyti šio automobilio valstybinį numerį ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią bus pristatyti nukentėję asmenys, pavadinimą;
86.3. jei nėra galimybės iškviesti medicinos pagalbos automobilio, o nukentėjusiųjų būklė gali turėti įtakos jų sveikatai ir gyvybei, reikia gabenti juos pakeleiviniu automobiliu. Patrulis turi užsirašyti šio automobilio duomenis, vairuotojo pavardę bei asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurią bus pristatyti nukentėję asmenys, pavadinimą;
86.4. nustatyti nukentėjusiųjų pavardes, vardus ir gyvenamąsias (darbo) vietas;
86.5. saugoti transporto priemones, jose esančius daiktus ir krovinį;
86.6. užrašyti vairuotojų, kurių transporto priemonės dalyvavo eismo įvykyje, liudytojų ir kitų su šiuo įvykiu susijusių asmenų duomenis;
86.7. paimti eismo įvykių dalyvių vairuotojo pažymėjimus, o jei jų nėra – kitus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir transporto priemonių registracijos liudijimus bei užtikrinti, kad šie asmenys būtų įvykio vietoje tol, kol operatyvinė grupė įformins eismo įvykio dokumentus;
86.8. atvykus ikiteisminio tyrimo tyrėjui, perduoti jam vairuotojų pažymėjimus, transporto priemonių registracijos liudijimus (kitus dokumentus) ir toliau veikti pagal jo nurodymus.
87. Įforminant eismo įvykio, kurio metu nukentėjo žmonės, dokumentus, surašomas eismo įvykio vietos apžiūros protokolas ir sudaromas planas (8 priedas). Paprastai šiuos dokumentus pildo ikiteisminio tyrimo tyrėjas.
88. Atvykus į eismo įvykio, kurio metu buvo sugadintos (apgadintos) transporto priemonės, kroviniai, kelias, kelio statiniai arba kitoks turtas, vietą ir įforminant tokio įvykio dokumentus, be 85 punkte nurodytų veiksmų, būtina:
88.1. apklausti liudytojus eismo įvykio vietoje bei paimti jų rašytinius paaiškinimus, o jeigu tokios galimybės nėra, užrašyti jų duomenis;
88.2. sudaryti eismo įvykio vietos schemą (9 priedas), nurodant mastelį. Jei įvykio vietoje tvarkingai sudaryti schemos neįmanoma, sudaromas schemos juodraštis, kuriame turi pasirašyti eismo įvykio dalyviai. Atvykus į policijos įstaigos budėtojų padalinį pagal juodraštį nubraižoma schema, nurodant mastelį, kurioje taip pat turi pasirašyti eismo įvykio dalyviai. Schemos juodraštis pridedamas prie eismo įvykio medžiagos;
88.3. apžiūrėti transporto priemones, kurios dalyvavo eismo įvykyje, ir schemoje aprašyti jų apgadinimus;
88.4. išsiaiškinti eismo įvykio aplinkybes, nustatyti jos kaltininką ir surašyti jam protokolą.
89. Jei dėl eismo įvykio sudėtingumo be papildomo tyrimo nėra galimybės nustatyti, kuris eismo dalyvis pažeidė KET, patrulis gali paimti vairuotojų pažymėjimus ir išduoti laikinus leidimus vairuoti transporto priemones (10 priedas), kuriuose nurodo, kada vairuotojai turi atvykti į policijos įstaigą įforminti administracinio teisės pažeidimo dokumentų.
90. Eismo įvykio schemoje fiksuojama:
90.1. tiksli transporto priemonių padėtis pagal stacionarius orientyrus (objektus);
90.2. transporto priemonių ratų pėdsakai, nurodant jų pobūdį (slydimo ir stabdymo, slydimo skersine kryptimi, laisvo riedėjimo, riedėjimo ir stabdymo), ir šių pėdsakų pradžia ir pabaiga kelio važiuojamosios dalies pločio ir ilgio atžvilgiu;
90.3. kelio važiuojamosios dalies dangos rūšis, defektai, paviršius;
90.4. transporto priemonių stiklų šukės, plastmasinių dalių nuolaužos, nubyrėjusi žemė, tepalo, benzino, aušinimo skysčio, kraujo ir kitos dėmės kelio ilgio ir pločio bei stacionarių orientyrų (objektų) atžvilgiu;
90.5. kelio ženklinimas, nurodant ištisinių ašinių linijų ilgį;
90.6. šviesoforai ir kelio ženklai, nurodant atstumus nuo jų iki sankryžose kertamų gatvių važiuojamųjų dalių.
91. Eismo įvykio vietos schemoje įvardijamigrafiškai pažymėti daiktai, pėdsakai, transporto priemonės ir kiti daiktiniai įrodymai. Jeigu pažymima transporto priemonių susidūrimo vieta, nurodoma, pagal kokius požymius ji nustatyta.
Jeigu bent vienas vairuotojas sudarytoje schemoje nepasirašo, apie tai pažymima pasirašyti skirtoje vietoje.
92. Eismo įvykio dalyvių paaiškinimuose turi būti nurodomos transporto priemonių judėjimo kryptys, greičiai, atstumai iki atsiradusių kliūčių, nukentėjusių pėsčiųjų judėjimo kryptys ir sparta, matomumo, oro sąlygos ir kitos aplinkybės, galinčios turėti reikšmės nustatant eismo įvykio kaltininką.
Eismo įvykyje dalyvavusios (-ių) transporto priemonės (-ių) savininkui (-ams) (valdytojui (-ams) išduodama pažyma (-os) (11 priedas) dėl transporto priemonės sugadinimų (apgadinimų).
93. Jei eismo įvykyje dalyvavo ne daugiau kaip dvi transporto priemonės, įvykio metu žmonės nenukentėjo, eismo įvykio kaltininkas yra aiškus ir pripažįsta, jog eismo įvykis įvyko dėl jo padaryto KET pažeidimo, gali būti pildomas eismo įvykio protokolas (15 priedas). Užpildytą protokolą pasirašo eismo įvykio dalyviai ir policijos pareigūnas. Protokolui suteikiamas administracinio teisės pažeidimo protokolo numeris. Protokolas pildomas trimis egzemplioriais. Pirmasis pristatomas į policijos įstaigą, kiti du įteikiami eismo įvykio dalyviams, be to, jie informuojami apie tai, kad įteikti protokolai turi būti pristatomi draudimo bendrovėms. Jei bent vienas iš eismo dalyvių nesutinka su eismo įvykio aplinkybių vertinimu ar atsisako pasirašyti, atliekami veiksmai, numatyti 88–92 punktuose.
94. Jeigu vairuotojas su transporto priemone pasitraukė iš eismo įvykio vietos, atvykus į tokio eismo įvykio vietą, papildomai būtina:
94.1. apie tai nedelsiant informuoti budėtoją;
94.2. apklausti eismo įvykio dalyvius (-į), nukentėjusiuosius, liudininkus ir pagal jų parodymus bei įvykio vietoje likusius pėdsakus (glaisto, dažų likučiai, padangų žymės, žibintų, stiklų šukės, detalės, nukritusios nuo transporto priemonės, ir kt.) imtis priemonių nustatyti pasitraukusios transporto priemonės markę, modelį, spalvą, valstybinį numerį, kitus galimus požymius (užrašai, būdingos formos, apdailos elementai, apgadinimai ir kt.), kryptį, kuria nuvažiavo transporto priemonė;
94.3. surinktą informaciją perduoti budėtojui;
94.4. suderinus su budėtoju arba atvykusiu operatyvinės ikiteisminio tyrimo grupės vadovu, persekioti pasitraukusią transporto priemonę arba ieškoti jos netoli įvykio vietos;
94.5. suradus pasišalinusią transporto priemonę, nedelsiant informuoti operatyvinės ikiteisminio tyrimo grupės vadovą arba budėtoją.“
1.7. Pripažįstu netekusiu galios 7 priedą.
1.8. Išdėstau nauja redakcija 8 ir 9 priedus (pridedama).
1.9. Papildau nurodytąją instrukciją 15 priedu (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u šalies policijos įstaigų vadovus:
2.1. supažindinti su minėtos instrukcijos pakeitimais visus policijos patrulius;
2.2. organizuoti eismo įvykio protokolų blankų gamybą pagal pridedamą aprašymą (priedas).

POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS                                          VYTAUTAS GRIGARAVIČIUS

______________

Lietuvos policijos generalinio komisaro
2003 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. V-721
priedas

EISMO ĮVYKIO PROTOKOLO BLANKO APRAŠYMAS

1. Eismo įvykio protokolų blankai gaminami ant A4 formato savaiminio kopijavimo popieriaus, komplektą sudaro trys egzemplioriai.
2. Pirmojo egzemplioriaus raidės spausdinamos juodais dažais baltame fone, antrojo – juodais dažais melsvame fone, trečiojo – juodais dažais gelsvame fone.
3. Storesnės linijos kairėje protokolo pusėje (transporto priemonė A) spausdinamos raudonais dažais, dešinėje pusėje (transporto priemonė B) – žaliais.
4. Užrašai protokole pildomi nenuplaunamo rašalo rašikliu.
5. Eismo įvykio kaltininkui įteikiamas protokolas, užpildytas melsvame fone, nukentėjusiajam – gelsvame.
6. Pirmasis protokolo egzempliorius (užpildytas baltame fone) pristatomas į policijos įstaigą kartu su administracinio teisės pažeidimo byla.

______________

Informacija iš www.lrs.lt teisės aktų paieškos tinklapio http://www3.lrs.lt/DPaieska.html
Paieškos žodžiai tekste „Dėl policijos patrulių“, „Pareiginė instrukcija“.

Pastaba: Šio įsakymo priedus galite peržiūrėti susiradę dokumentą nurodytame paieškos puslapyje.

 
« sąrašas