AUTO@ klubo portalas Lietuvos automobilistams
      


  AUTO@ klubo portalas  

   AUTO@ klubo portalas   
 
   Naujausi straipsniai

Dël Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. gruodþio 24 d. ásakymo Nr. 660 "Dël policijos patruliø veiklos instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo
Policijos patruliø veiklos instrukcijos pakeitimai ir papildymai
 
Ar þinote kaip paruoðti automobilá þiemai tinkamai?

Ne visi þino kaip tinkamai paruoðti automobilá þiemai ir kokios gali bûti pasekmës, neparuoðus jo... Èia rasite bendrà darbø sàraðà ir netgi nenusimanydami tame, kas paraðyta - þinosite ko reikia reikalauti autoservise, kad þiemà neturëtumëte jokiø problemø.

 
Dël keliø transporto priemoniø valstybinës techninës apþiûros atlikimo taisykliø

Transporto priemoniø identifikavimo ir jø techninës bûklës ávertinimo taisyklës

 
Dël policijos patruliø veiklos instrukcijos patvirtinimo
Policijos patruliø veiklos instrukcija, nustatanti policijos patruliø veiklos organizavimà bei vykdymà. Antras pagal svarbà (po KET) teisinis aktas, kurá turi þinoti automobilistas.
 
Autoservisas L. Asanavièiûtës 1a
Niekam nerekomenduotume ðio serviso...
 
Dël keliø transporto priemoniø vairuotojø egzaminavimo taisykliø patvirtinimo

Naujos transporto priemoniø vairuotojø egzaminavimo taisyklës

 
Keliø policininkai - mokinukai braiþytojai

Didþiøjø ðalies miestø keliø policininkai pusæ laiko, kurá turëtø patruliuoti gatvëse ir rûpintis eismo saugumu, praleidþia prie raðomojo stalo. Jie lyg mokinukai per braiþybos pamokà palinkæ stropiai braiþo autoavarijø schemas ir apraðinëja maðinø apgadinimus.

 
"Toyota Motor" pelnas per metus padvigubëjo

Treèia pagal dydá pasaulyje ir didþiausia Japonijos automobiliø gamintoja "Toyota Motor Co." grynojo pelno paskutiná praëjusiø metø ketvirtá uþdirbo 216 mlrd. jenø (1,8 mlrd. JAV doleriø) - 94 proc. daugiau nei per tà patá 2001-øjø laikotarpá. Ðis rezultatas deðimtadaliu pranoko analitikø prognoziø vidurká.

 
R.Paksas policijos vadovui uþdavë rinkëjø klausimus

R.Paksas susitikime domëjosi, kodël Keliø policija vietoj to, kad operatyviai reaguotø á eismo ávykius, daþnai pastebima stabdanti automobilius ir, A.Petroðiaus teigimu, "paprastai kalbant, pinigaujanti".

 
Kartos naujienos

Vasario 7 d. rengiamas auto@ klubo þiemos slalomo varþybos